การสร้างกลยุทธ์ในการออกแบบเว็บไซต์

admin, 22 February 2015, Comments Off
Categories: แนะนำสินค้าบริการ
Tags:

การสร้างกลยุทธ์ในการออกแบบ (Strategy Plane) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ ผู้ใช้ องค์กร และคู่แข่ง เพื่อทราบเป้าหมายหรือแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยปัจจัยทั้ง 3 ประการ มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ใช้ (User) เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ โดยการศึกษาหรือทำการสำรวจจากผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบคำถามว่า เมื่อผู้ใช้เข้ามายังหน้าเว็บแล้ว ต้องการได้รับข้อมูลใดกลับไปบ้าง มีฟังก์ชันหรือการใช้งานรูปแบบใดบนเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ต้องการ และปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานเว็บที่ได้พบ

องค์กร (Organization) เป็นการวิเคราะห์เป้าหมายทางธุรกิจ (Business Goal) ทั้งในส่วนเงินทุน บุคลากร และความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อใช้งาน รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์กรที่จำเป็นต่อการออกแบบหน้าเว็บ เช่น โลโก้ (Logo) แบนเนอร์ (Banner) หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้จดจำเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น

คู่แข่ง (Competitor) เป็นการประเมินขอบเขตข้อมูล รูปแบบนำเสนอ และเป้าหมายทางการค้าของบริษัทคู่แข่ง เพื่อพิจารณาจุดอ่อนและจุดแข็งของการออกแบบเว็บ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บของบริษัทต่อไป
การกำหนดขอบเขตของข้อมูล (Scope Plane) เป็นการสรุปขอบเขตของข้อมูลที่ควรมีบนหน้าเว็บให้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากผู้ออกแบบบางคนอาจมีเทคนิคนำเสนอข้อมูลที่ชื่นชอบ หรือมีแนวทางพัฒนาเว็บหลายวิธีจนทำให้เกิดความสับสนขั้นตอนนี้จึงเป็นการสรุปแนวทางพัฒนาเว็บ โดยพิจารณาขอบเขตข้อมูลให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้จากการวิเคราะห์ ปัจจัย 3 ประการในขั้นตอนแรก สามารถจำแนกข้อมูลบนเว็บไซต์ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

เนื้อหา (Content Requirements) เป็นข้อมูลทั่วไปที่นำเสนอให้กับผู้ใช้งาน เช่น ข้อความบรรยาย รูปภาพ หรือ เสียงเพลง เป็นต้น
การใช้งาน (Functional Specfications) เป็นระบบการทำงานหรือการใช้งานบนหน้าเว็บ ซึ่งมักจะเป็นงานที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ เข่น การับส่ง E-mail การประมวลผลค่าข้อมูลของแบบฟอร์ม โปรแกรมสนทนาระหว่างผู้ใช้ เป็นต้น

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

การสร้างเว็บไซต์ นอกจากการออกแบบหน้าตาของเว็บฯ ให้มีความสวยงามและสามารถตอบโจทย์ความต้องการแล้ว เทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เว็บไซต์มีคุณภาพ มีลูกเล่นที่หลากหลาย มีความสวยงาม และช่วยสร้างความจดจำให้กับเว็บไซต์

สินค้าและบริการที่แตกต่างกันย่อมมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้นรูปแบบเว็บไซต์ก็ย่อมที่จะต้องแตกต่างกันด้วย เรา รับทำเว็บไซต์ โดยเน้นการ ออกแบบเว็บไซต์ ให้มีความโดดเด่น สะดุดตา เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า บริการในแต่ละประเภท และเรายังยึดพื้นฐานการ ออกแบบเว็บ ให้ง่ายต่อ การค้นหาของเสิร์ชเอ็นจิ้น (Search Engine) บน Google, Bing, Yahoo เพื่อรองรับการทำการตลาด การทำโฆษณาบนสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งในการ ออกแบบเว็บ จัดทำเว็บไซต์ ที่ดี จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับ กับเว็บเซิร์สเอ็นจิ้น ( Google, Bing, Yahoo ) เหล่านี้

ออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมูล

เป็นขั้นตอนการออกแบบเค้าโครงหน้าตา และลักษณะด้านกราฟิกของหน้าเว็บเพจ เพื่อให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ความรับรู้ต่อเว็บเพจตามที่เราต้องการ ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่นี้จึงควรมีความสามารถทางด้านศิลปะพอสมควร โปรแกรมที่เหมาะจะใช้ในการออกแบบคือ Adobe Photoshop หรือ Macromedia Fireworks ซี่งผลที่ได้จะประกอบด้วยไฟล์กราฟิกต่างๆ ที่ใช้บนเว็บเพจ เช่น โลโก้,ภาพพื้นหลัง,ปุ่มเมนู,ไอคอนที่เป็นหัวคอลัมน์ และแบนเนอร์โฆษณา
การออกแบบเว็บเพจยังรวมไปถึงการกำหนดสีสัน และรูปแบบของส่วนประกอบต่างๆที่ไม่ใช่ภาพกราฟิก เช่น ฟอนต์ ขนาด และสีข้อความ สีพื้นบริเวณที่ว่าง สีและลวดลายของเส้นกรอบ เป็นต้น นอกจากนี้องค์ประกอบเสริมอื่นๆของเว็บเพจก็ต้องถูกเตรียมไว้ด้วย เช่น ภาพเคลื่อนไหว Flash และโปรแกรม JavaScript ที่ใช้โต้ตอบกับผู้ชม หรือเล่นเอฟเฟ็คต์ต่างๆ
ในส่วนของเนื้อหา ขั้นตอนนี้จะเป็นการนำเนื้อหาที่เลือกไว้มาปรับแก้ และตรวจทานความถูกต้อง เพื่อให้พร้อมสำหรับจะนำไปใส่เว็บเพจแต่ละหน้าในขั้นตอนถัดไป

ลงมือสร้างและทดสอบ

เป็นขั้นตอนที่เว็บเพจจะถูกสร้างขึ้นมาจริงทีละหน้าๆ โดยอาศัยเค้าโครง และองค์ประกอบกราฟิกตามที่ออกแบบไว้ เนื้อหาต่างๆจะถูกนำมาใส่และจัดรูปแบบ ลิ้งค์และระบบนำทางถูกสร้าง องค์ประกอบเสริมต่างๆถูกวางเข้าที่ อย่างไรก็ตาม เมื่อลงมือสร้างเว็บเพจจริงเราอาจพบว่าสิ่งที่ออกแบบไว้แล้ว บางอย่างไม่เหมาะสม หรือควรได้รับการปรับแต่ง ก็สามารถทำได้ โปรแกรมที่ใช้ในขั้นตอนนี้ก็คือโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์ เช่น Macromedia Dreamweaver
เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาควรได้รับการทดสอบก่อนที่จะนำออกเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องของเนื้อหา การทำงานของลิ้งค์และระบบนำทาง ตรวจหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริปต์และฐานข้อมูล นอกจากนี้ก็ควรทดสอบโดยใช้สภาพแวดล้อมที่เหมือนกับของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เช่น เวอร์ชั่นของบราวเซอร์ ความละเอียดของจอภาพและความเร็วที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพื่อดูว่าผู้ชมเป้าหมายสามารถชมเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่

เผยแพร่และส่งเสริมให้ป็นที่รู้จัก

โดยทั่วไปการนำเว็บไซต์ขึ้นเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตจะทำด้วยการอัพโหลดไฟล์ทั้งหมด คือ HTML และไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ที่เราเปิดบริการไว้ การอัพโหลดเว็บไซต์ หรือบางครั้งเรียกว่า“พับลิช” อาจทำด้วยโปรแกรมสร้างเว็บไซต์เอง ซึ่งมีคุณสมบัตินี้ในตัว หรืออาจจะใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ประเภท FTP เช่น CuteFTP และ WS_FTP หรือใช้เครื่องมืออื่นบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ได้
หลังจากนั้นเว็บไซต์ควรได้รับการทดสอบอีกครั้ง เพื่อตรวจหาปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ เช่น การลิ้งค์ของเว็บเพจกับเว็บไซต์อื่น และการทำงานของโปรแกรมสคริปต์กับฐานข้อมูล ซึ่งอาจทำไม่ได้บนเครื่องของเรา หรือบนเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจมีสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไป
เว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จ นอกจากต้องมีเนื้อหาที่ดี มีการวางโครงสร้างและการออกแบบที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการโฆษณา และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ชมเป้าหมายหรือในวงกว้างออกไปอีกด้วย การส่งเสริมนี้มีกลยุทธที่ทำได้หลายวิธี ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเสมอไป โดยสามารถทำได้ตั้งแต่แบบง่ายๆ คือการแลกเปลี่ยนลิ้งค์หรือแบนเนอร์ ประกาศบนเว็บบอร์ดสาธารณะ การส่งอีเมล์ เพิ่มข้อมูลในเสิร์ชเอ็นจิ้น หรือเว็บไดเร็กทอรี่ เรื่อยไปจนถึงแบบที่ต้องใช้งบประมาณมากขึ้น เช่น การจัดงานเปิดตัว การลงโฆษณาบนเว็บไซต์อื่น ในสิ่งพิมพ์ หรือในวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น

ดูแลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เว็บไซต์ที่เผยแพร่ออกไปแล้วเราไม่ควรทิ้งขว้าง แต่ควรดูแลโดยตลอด ซึ่งหน้าที่นี้ครอบคลุมหลายเรื่อง ตั้งแต่การตรวจสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่าไม่หยุดทำงานบ่อยๆ ลิ้งค์ที่เชื่อมโยงไปภายนอกยังคงใช้ได้หรือไม่ (เนื่องจากเว็บไซต์นั้นอาจถูกปิด) คอยตอบคำถามที่มีผู้ฝากไว้บนเว็บเพจ ถ้าเป็นเว็บข่าวสารก็ต้องปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ถ้ามีการใช้ฐานข้อมูลก็ต้องแบ็คอัพข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนั้นเราควรตรวจสอบสถิติของการเข้าชมเป็นระยะๆ ซึ่งเป็นบริการเสริมที่เว็บเซิร์ฟเวอร์มักมีให้ เช่น จำนวนผู้ชม สถิติว่าเว็บเพจใดมีผู้เข้าชมมากหรือเป็นที่นิยม
หลังจากที่เว็บไซต์ได้รับการเผยแพร่ไประยะหนึ่ง เราควรปรับปรุงเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลง มีความสดใหม่ ทันสมัย โดยอาจนำข้อมูลสถิติที่รวบรวมไว้มาพิจารณาประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงทำได้ทั้งในส่วนของเนื้อหา โครงสร้าเว็บไซต์ การออกแบบหน้าตา และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเสริม

ความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการบนโลกอินเตอร์เน็ต

ปัจจุบันการเข้าถึงง่ายของเทคโนโลยี ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าที่ง่าย รวดเร็ว ตัดปัญหาเรื่องของการเดินทาง บางครั้งยังได้สินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด เนื่องจากร้านค้าออนไลน์ไม่มีต้นทุนในการเปิดร้าน นอกจากนี้การซื้อของผ่านระบบออนไลน์ในสินค้าบางประเภทที่ส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศ ยังอาจทำให้ได้ของที่ทันสมัย โดยเฉพาะของที่ไม่มีร้านจำหน่ายในประเทศไทย ด้วยปัจจัยที่เข้าถึงง่ายสะดวกนี้เองทำให้การซื้อสินค้าออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ในอีกด้านหนึ่งการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ก็ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น ได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรือคุณภาพต่ำกว่าที่โฆษณาขายไว้ทางออนไลน์ ได้สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ หรือไม่ตรงกับความต้องการ รวมไปถึงการโฆษณาเกินจริง หลอกลวงผู้บริโภค จนกลายเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนเข้ามายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

การซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

เป็นการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตเข้ากับการจำหน่ายสินค้าและบริการ โดยอินเทอร์เน็ตทำหน้าที่เป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือบริการไปสู่คนทั่วโลก ทำให้การดำเนินการซื้อขายเป็นไปอย่างสะดวกฉับไว แต่สำหรับคนไทยนั้นพฤติกรรมของการซื้อสินค้าในลักษณะออนไลน์หรือผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น อาจยังมีไม่มากนัก เทียบกับประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงๆ เนื่องจากความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของช่องทางการชำระเงินออนไลน์นี้ที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อัตราการเจริญเติบโตของการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทยอาจไม่ได้รับความนิยมมากนัก

สินค้าบนอินเตอร์เน็ตมีทั้งสินค้าใหม่และสินค้ามือสอง ควรตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าอื่นๆก่อนการซื้อขาย หากเป็นสินค้ามือสองควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการซื้อขายว่าเป็นดังที่ผู้ขายกล่าวอ้างจริง ควรเรียนรู้สินค้าที่จะซื้อก่อนว่าสินค้าควรมีสภาพอย่างไร สามารถทำอะไรได้บ้าง ควรสอบถามผู้ขายก่อนว่ามีตำหนิหรือชำรุดในส่วนใดบ้าง สำหรับผู้ขายซึ่งในปัจจุบันผู้ขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ตมีทั้งผู้ค้าที่เปิดเป็นร้านค้าจดทะเบียนพาณิชย์และผู้ขายมือสมัครเล่น ในกรณีแรกผู้ซื้อสินค้าก็จะมั่นใจได้ในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื่อถือของผู้ขายหรือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ซื้อ ส่วนในกรณีหลัง ผู้ซื้ออาจเสี่ยงถูกโกงหรือได้รับสินค้าด้อยคุณภาพไม่ตรงตามที่ผู้ขายโฆษณา อาจลดความเสี่ยงนี้โดยการตรวจสอบประวัติการค้าขายสินค้าของผู้ขาย

สิ่งที่ควรให้ความสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์

การออกแบบเว็บไซต์ให้ได้รับความนิยมและเป็นที่ดึงดูดความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมาก นอกจากเรื่องของเนื้อหาที่น่าสนใจแล้ว สิ่งที่มองข้ามไม่ได้คือจะออกแบบเว็บไซต์อย่างไรให้เป็นที่สนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้มากที่สุด ดังนั้น สิ่งที่ผู้ออกแบบเว็บไซต์ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อให้เว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบและได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์มีดังนี้
การจัดวางรูปแบบเว็บไซต์นั้นควรจะต้องจัดระเบียบให้ดีว่าควรเลือกวางเมนูใดไว้ส่วนไหน ถ้าผู้ออกแบบเว็บไซต์เลือกวางระบบข้อมูล และเมนูไว้ตรงจุดที่ไม่โดดเด่นเพียงพอก็อาจไม่ดึงดูดความสนใจได้มากฉะนั้นการออกแบบและจัดวางหน้าเว็บไซต์ให้สวยงาม ดูดี และเป็นระเบียบจึงเป็นสิ่งสำคัญแรกที่ผู้ออกแบบเว็บไซต์ควรให้ความสนใจเพราะหน้าเว็บไซต์จะเป็นสิ่งแรกที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จะต้องเปิดเข้ามาชม
สีสันของเว็บไซต์ เนื่องจากมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของคนเราได้มากหากผู้ออกแบบเว็บไซต์ใช้โทนสีจัดจ้านเกินไป หรืออ่อนมากจนเกินไปเว็บไซต์ก็อาจจะดูไม่น่าสนใจฉะนั้นควรเลือกให้ดีว่าสีไหนที่ให้ความสบายตาแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้มากที่สุด
ตัวอักษร เนื่องจากตัวอักษรนั้นมีผลต่อการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลต่างๆ ดังนั้นการเลือกใช้ฟ้อนท์ต่างๆเป็นสิ่งที่ผู้ออกแบบเว็บไซต์ควรให้ความสำคัญ

การจัดวางรูปภาพบนหน้าเว็บไซต์จะต้องอธิบายข้อมูลต่างๆด้วยรูปภาพประกอบ โดยควรจะวางรูปภาพในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งสิ่งนี้ผู้ออกแบบเว็บไซต์และรับทำเว็บไซต์ควรเก็บรายละเอียดให้ดี เพื่อที่จะให้เนื้อหาเว็บไซต์ของนั้นดูน่าสนใจและดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้สอยอย่างสวยงาม

ผลิตภัณฑ์ที่ดีย่อมเกิดมาจากการออกแบบที่ดี

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบต้องคำนึงถึงหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ดีเอาไว้ว่าควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง โดยหน้าที่ใช้สอยถือเป็นหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกที่ต้องคำนึงผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ผลิตภัณฑ์นั้นถือว่ามีประโยชน์ใช้สอยดี แต่ถ้าหากผลิตภัณฑ์ใดไม่สามารถสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์นั้นก็จะถือว่ามีประโยชน์ใช้สอยไม่ดีเท่าที่ควร

การหาความคิดใหม่ๆ เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ แต่เราจะฟูมฟักและบ่มเพาะความคิดต่างๆจะพัฒนาความคิด จะค้นหาความคิดจากไหนและด้วยวิธีใดเป็นคำถามที่นักออกแบบมือใหม่ประสงค์จะได้รับคำตอบมากที่สุด โดยสิ่งแรกที่ควรทำและบังเกิดผลที่รวดเร็ว คือการมองหาคำแนะนำ การชี้แนวทาง การอรรถาธิบาย  และการศึกษาผลงานของนักออกแบบรุ่นก่อนเพื่อจะได้เข้าใจวิธีคิดและวีทำงานของเขาเหล่านั้นแล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกชนิดล้วนเริ่มต้นมาจากแนวความคิดทั้งสิ้น และมักเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยเปิดโอกาสให้คนกลุ่มต่างๆที่มีความรู้และทักษะต่างกันช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนา

ความสวยงามนับว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหน้าที่ใช้สอยเลย ความสวยงามจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อเพราะประทับใจ ส่วนหน้าที่ใช้สอยจะดีหรือไม่ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งคือใช้ไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดข้อบกพร่องในหน้าที่ใช้สอยให้เห็นภายหลัง ผลิตภัณฑ์บางอย่างความสวยงามก็คือ หน้าที่ใช้สอยนั่นเอง เช่น ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ของโชว์ตกแต่งต่างๆ ซึ่งผู้ซื้อเกิดความประทับใจในความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ความสวยงามจะเกิดมาจากสิ่งสองสิ่งด้วยกันคือ รูปร่างและสี การกำหนดรูปร่างและสี ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกับการกำหนด รูปร่าง สี ได้ตามความนึกคิดของจิตรกรที่ต้องการ

เมื่อผู้ใช้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นแล้วจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง

เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพึงพอใจในประสบการณ์หรือภาพลักษณ์จากผลิตภัณฑ์นั้น และยังสามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ถึงเอกลักษณ์หรือรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งภาพลักษณ์นั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้เกิดจากการมองเห็นหรือใช้สอยสิ่งของโดยตรง แต่เกิดจากความคิดย้อนกลับว่าสิ่งของที่เลือกใช้สอยเหล่านั้น ส่งภาพสะท้อนหรือแสดงภาพลักษณ์ของผู้ที่ใช้ต่อคนภายนอกอย่างไร ความสำคัญของภาพลักษณ์นี้ไม่ได้มีผลเพียงข้าวของที่มีไว้เพื่อใช้หรือใส่แสดงให้คนภายนอกเห็นเท่านั้น ยังรวมไปถึงข้าวของบางอย่างที่ใช้แล้วคนอื่นอาจมองไม่เห็นแต่กลับสร้างความมั่นใจและเติมอารมณ์ความรู้สึกที่ขาดหายไปของผู้ใช้ให้เต็มได้

สินค้าและการบริการที่น่าสนใจ

**** สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจสมุนไพรชั้นเลิศอย่างสมุนไพร G-Herbหมอสมหมาย แนะนำให้ตรวจสอบตัวเองก่อนเลือกซื้อนะครับ ว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ เพราะว่ายาสมุนไพร G-Herb นี้นั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง หรือคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีครับ
**** เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต **** แต่งตัว เสื้อผ้าคนอ้วน ที่เน้นการแต่งตัวในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร เป็นตัวของตัวเอง และที่สำคัญแต่งเสื้อผ้าคนอ้วนพร้อมส่งชุดคนอ้วนออกมาแล้วต้องดูโดดเด่นและเก๋แบบสุด ๆ **** ชุดเดรส ชุดทํางาน แฟชั่นสวยแปลกตา แถมยังสามารถนำไปมิกซ์ แอนด์ แมทช์ กับเสื้อผ้า ชุดทํางาน ชุดเดรส ของคุณได้หลากหลายแบบอีกด้วย **** การทำ seo นั้นต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และต้องหาแนวทางใหม่ๆในการทำ seo อยู่สม่ำเสมอ ต้องเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของอากู๋ **** การทำ seo นั้นเป็นการทำตลาดออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขว้าง เนื่องจาก seo ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณเป็นที่รู้จักกับคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น **** ธุรกิจออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ผู้ใช้งานควรจะเลือกจดโดเมนให้กับเว็บไซต์ เพราะนอกจากจะเป็นชื่อเว็บไซต์ของเราแล้วการจดโดเมนยังช่วยในการโปรโมทเว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้นอีกด้วย โดยสามารถเข้าไปทำการตรวจสอบ Domain ในนามสกุลที่เราต้องการก่อนที่จะเลือกใช้งาน Domain Name ดังกล่าวกับเว็บไต์ของเรา **** บริการติดตั้งและจำหน่ายฟิล์มติดกระจกมั่นใจได้ว่าฟิล์มติดกระจกไม่สะท้อนรบกวนผู้ขับขี่อื่น ๆ บนถนน
**** สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของอาหารเสริมในปัจจุบันนั้น นี่เลยครับขอแนะนำอาหารเสริมจาก Bim100channel ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายอาหารเสริมBim100 ที่ผ่านการรอบรองจาก อย. ปลอดภัย และมีประโยชน์อย่างแท้จริงแน่นอน
**** เลือกบริโภคน้ำปลาที่มีคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตาม การบริโภคน้ำปลา หรือ กินเค็มมากเกินไป ก็ทำร้ายไตของเรานะ
**** รังนกแท้และรังนกปลอมมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก จนไม่สามารถสังเกตแยกได้ด้วยตาเปล่า
**** หากคุณกำลังเดินทางไปสู่ต่างจังหวัด หรือว่าเกิดรถเสีย หรือว่ามีเหตุให้ต้องพักการเดินทางนั้น ทางที่ดีที่หนึ่งควรจะทำการศึกษาข้อมูลของห้องเช่า ตามเส้นทาง หรือถนนหนทางที่คุณเดินทางผ่าน จะช่วยให้คุณรู้ และมีข้อมูลว่าห้องเช่านั้นมีอยู่แถวไหนบ้าง จะได้สามารถเช่าอยู่ได้
**** การทำธุรกิจบนโลกอินเตอร์ที่ง่ายยิ่งขึ้นกับการเลือกสร้างเว็บสำเร็จรูปที่ช่วยทำให้การขายสินค้าและบริการของเรานั้นสะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถเลือกใช้บริการสร้างเว็บกับทาง Shopup ที่มีแพคเกจต่างๆของเว็บสำเร็จรูปให้เลือกใช้งานมากมาย
**** ตลาดสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก มีอัตราการเติบโตทางด้าน GDP ทางเศรษฐกิจค่อนข้างมากสำหรับปี 2014 นี้อย่างแน่นอนครับ เนื่องจากปัจจุบันมีการนำพลาสติกไปใช้อย่างมากมายนับว่าเป็นวัสดุที่่จำเป็น แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทำลายสภาพแวดล้อมอย่างแน่นอน
**** หากคุณจะเปิดร้านค้าออนไลน์ก็ลองหาผู้ให้บริการรับทำ google adword มืออาชีพมาช่วยกำหนดคีย์เวิร์ดที่ตรงใจลูกค้า และผู้รับทำ google adword จะช่วยทำคุณภาพสำหรับเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น
**** รวบรวม เนื้อเพลง สากล ทั้งเก่า และ ใหม่ ที่เยอะที่สุดใน ประเทศไทย แปลเนื้อเพลง เป็นภาษาไทย อันดับ เพลงสากล ในเมืองไทย รวมทั้ง Chart จากทั่วทุกมุมโลก
**** ชุดคลุมท้องใส่ง่าย ใส่สบายกับชุดคลุมท้องแฟชั่นในสไตล์เกาหลีแบบอินเทรนด์ในราคาถูก
**** ชั้นวางสินค้า สำหับใครที่กำลังเปิดร้านค้าปลีก หรือว่าร้านสะดวกซื้ออยู่นั้น การเลือกชั้นวางของสำหรับโชว์สินค้าก็มีความสำคัญอย่างมาก ควรได้รับการออกแบบให้อยู่ในความสมดุลอย่างดีที่สุดนั่นเองครับ
**** สายคล้องบัตรแบบพิมพ์ด้วยการเทสีระเหิด หรือเรียกว่า " ซับลิเมชั่น " สามารถลงใส่สีได้ไม่จำกัด จึงทำให้งานพิมพ์สายคล้องบัตรออกมาสวยสีสดสีสามารถซักล้างได้
**** กระจกกั้นอาบน้ำของเราใช้อุปกรณ์ทุกชิ้นจากสแตนเลสแท้ 100 % จึงไม่เป็นสนิม เป็นกระจกนิรภัยจะมีความหนา 8มม. และ 10 มม. เพื่อป้องกันอันตรายเมื่อเกิดการแตก กระจกกั้นอาบน้ำได้รับมาตราฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
**** ครีมบำรุงผิวหรือมอยส์เจอไรเซอร์นั้นมีหลายชนิดด้วยกัน ครีมบำรุงผิวหน้าที่ดีที่สุดควรเลือกใช้อย่างไรให้เข้ากับสภาพผิว 5 ประเภท พร้อมเทคนิคในการวิเคราะห์สภาพผิวแต่ละประเภทอย่างแท้จริง
**** มิติใหม่ของวงการประกันรถยนต์ที่จะตอบสนองความต้องการของท่านได้ดังใจปรารถนา ทางเลือกใหม่ในการทำประกันรถยนต์
**** ซูชิที่พวกเราคุ้นเคยกันมากที่สุดจะใช้ข้าวผสมกับน้ำส้มสายชูปั้นเป็นก้อนรีแล้ววางเนื้อปลาไว้ด้านบน นิกิริซูชิที่ดี ปริมาณข้าว รสชาติข้าว วาซาบิหรือซอสต่างๆ และปริมาณเนื้อปลาต้องสมดุลกัน
**** คอลลาเจนเปปไทด์เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ชั้นหนังแท้ เป็นโปรตีนสำคัญของผิวหนัง เพราะคอลลาเจนเปปไทด์เป็นส่วนสปริงของผิวหนังในการสร้างความตึงให้กับผิวหนังชั้นหนังแท้
**** บริการ massage Bangkok outcall ให้เลือกมากมาย เป็นศูนย์บริการความงามครบวงจรก็ว่าได้ massage Bangkok outcall สามารถตอบโจทย์คุณได้ทุกข้อ
**** วิธีการรักษาสิวที่เหมาะสำหรับผิวหน้ามีปัญหาเรื่องสิว ทั้งสิวหัวหนอง สิวอักเสบ ลดการบวมแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาสิวช่วยให้ผิวหน้าเรียบเนียน ไร้ริ้วรอย
**** เพิ่มความมั่นใจด้วยการสักคิ้ว 3 มิติตามรูปคิ้วให้เข้ากับโครงหน้าและดวงตา การสักคิ้วอย่างมีศิลปะเป็นการเพิ่มจุดเด่นให้ใบหน้าดูสวยชวนมองมากขึ้น
**** เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นใหม่จะช่วยประหยัดพื้นที่ที่ต้องใช้ในการติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และคงทน